Rodičovský dôchodok – Ako o neho požiadať v tomto roku

V systéme vyplácania dôchodkov v Českej republike a na Slovensku došlo od roku 2023 k menším zmenám. V oboch krajinách, ktoré časť svojej novodobej histórie prežili v spoločnom štáte, sa jedna z úprav týka zohľadnenia počtu detí vychovaných seniorom alebo osobou poberajúcou dôchodok.

V systéme vyplácania dôchodkov v Českej republike a na Slovensku došlo od roku 2023 k menším zmenám. V oboch krajinách, ktoré časť svojej novodobej histórie prežili v spoločnom štáte, sa jedna z úprav týka zohľadnenia počtu detí vychovaných seniorom alebo osobou poberajúcou dôchodok. Úpravy však nie sú totožné. Kým v Českej republike sa začal vyplácať tzv. výchovný príspevok, na Slovensku môžu rodičia, ktorí sú už na dôchodku, dostávať tzv. rodičovský dôchodok alebo rodičovský bonus.

Cieľom českého rodičovského dôchodku aj slovenského rodičovského dôchodku je aspoň čiastočne zlepšiť finančnú situáciu seniorov, ktorí počas svojho života vychovávali deti, čo ich na určitý čas vyradilo z pracovného procesu a následne malo negatívny vplyv na výšku ich dôchodku. Výška dôchodku závisí od dĺžky poistenia aj od výšky dôchodkových odvodov zaplatených počas kariéry.

Obsah článku

Rodičovský dôchodok – výška a trvanie

Kým v Českej republike sa od roku 2023 vypláca okrem bežného dôchodku aj tzv. výchovné vo výške 500 Kč mesačne na každé vychované dieťa, Slovensko sa snaží uvedenú „nespravodlivosť“ kompenzovať iným nástrojom, ktorým je rodičovský dôchodok alebo rodičovský bonus.

Slovenský rodičovský bonus sa od českého rodičovského príspevku líši v spôsobe určenia jeho výšky. Český rodičovský príspevok sa poskytuje paušálne, zatiaľ čo slovenský rodičovský bonus je stanovený ako percento z príjmu dieťaťa. Konkrétna výška rodičovského bonusu je 1,5 % z jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza roku, v ktorom bolo zaplatené poistné na dôchodkové poistenie. Táto suma sa nerozdeľuje medzi rodičov, ale Sociálna poisťovňa ju vypláca každému z nich osobitne. Zároveň je výška rodičovského príspevku obmedzená na maximálne 21,80 eura mesačne, čo je 1,5 % z 1,2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu.

O rodičovský dôchodok nie je potrebné žiadať

Rodičovský príspevok sa však bude vyplácať len rodičovi, ktorý už poberá starobný dôchodok, invalidný dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku alebo výsluhový dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku.

Ilustrujme si výšku rodičovského dôchodku na niekoľkých modelových príkladoch.

Príklad 1: Poberateľovi rodičovského dôchodku vznikol nárok na rodičovský dôchodok a jeho výplatu 1. januára 2023. Vychoval jedno dieťa, ktoré malo vymeriavací základ 12 000 eur za kalendárny rok 2021. Z tejto sumy sa určí suma rodičovského dôchodku takto: Jedna dvanástina úhrnu vymeriavacieho základu je 1 000 EUR (12 000 : 12 = 1 000). 1,5 % z tejto jednej dvanástiny potom predstavuje sumu rodičovského dôchodku, ktorá v tomto prípade predstavuje 15 EUR mesačne (1 000 x 1,5 % = 15).

Prečítajte si tiež: So spoločnosťou Zetano si môžete otvoriť bezplatný demo účet a učiť sa bez rizika

Príklad druhý: Maximálna suma rodičovského dôchodku v roku 2023 vychádza zo všeobecného vymeriavacieho základu (VVZ) platného v roku 2021. VVZ na rok 2021 je 14 532 EUR. Jedna dvanástina zo 14 532 EUR je 1 211 EUR (14 532 : 12 = 1 211). 1,2-násobok VVZ je 1 453,20 EUR (1 211 x 1,2 = 1 453,20). 1,5 % z jednej dvanástiny 1,2-násobku VVZ je potom 21,80 EUR mesačne (1 453,20 x 1,5 % = 21,798 ≐ 21,80). V roku 2023 je teda maximálna výška rodičovského dôchodku stanovená na 21,80 EUR mesačne.

Ďalšou dôležitou otázkou je, ako dlho vlastne trvá nárok na rodičovský dôchodok. Vo všeobecnosti platí, že Sociálna poisťovňa overuje tento nárok každý kalendárny rok. Ak teda nárok na rodičovský dôchodok vznikol v roku 2023, Sociálna poisťovňa ho opätovne posúdi v roku 2024 a ak boli podmienky na získanie rodičovského dôchodku opäť splnené, nová suma sa vypočíta z vymeriavacích základov spred dvoch rokov, t. j. od roku 2022. Na druhej strane, ak orgány zistia, že podmienky už nie sú splnené, zastavia vyplácanie rodičovského dôchodku až do opätovného vzniku nároku.

Podmienky na získanie rodičovského dôchodku

Z uvedeného vo všeobecnosti vyplýva, že rodič, ktorý dosiahol dôchodkový vek a zároveň poberá jeden z uvedených dôchodkov, má nárok na rodičovský príspevok. Zároveň dieťa poberateľa rodičovského dôchodku zaplatilo v roku 2021 príspevky na dôchodkové poistenie do Sociálnej poisťovne.

Nárok na rodičovský dôchodok vznikne najskôr 1. januára 2023.

Nárok na rodičovský dôchodok vznikne najskôr 1. januára 2023. V prvom roku, t. j. v roku 2023, Sociálna poisťovňa rozhodne o nároku na rodičovský dôchodok najneskôr do konca septembra tohto roka. Rozhodovať bude len v prípade, že poberateľ má skutočne nárok na rodičovský dôchodok. V takom prípade Sociálna poisťovňa písomne informuje poberateľa rodičovského dôchodku.

Ako požiadať o rodičovský dôchodok

O rodičovský dôchodok nie je potrebné žiadať. Rodičovský dôchodok automaticky priznáva biologickému rodičovi alebo osvojiteľovi dieťaťa (poistenca) Sociálna poisťovňa. Samozrejme, za predpokladu, že boli splnené všetky zákonom stanovené podmienky na jeho priznanie.

Môžu však nastať situácie, keď deti potenciálnych príjemcov rodičovských dôchodkov nechcú, aby ich rodičia dostávali. V takom prípade existuje v zákone možnosť vyjadriť toto želanie. Najneskôr do konca februára príslušného kalendárneho roka musí dieťa zaslať Sociálnej poisťovni vyplnené tlačivo „Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok“, v ktorom uvedie, že si neželá, aby jeho rodič poberal rodičovský dôchodok. Zároveň na tlačive uvedie osobu, ktorej chce prideliť vyplácanie rodičovského dôchodku, teda osobu, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti.

Prečítajte si tiež: Maklér ApmeFX ponúka mobilné aj PC verzie MT5

Rodičovský dôchodok – požadované dokumenty

Ako už bolo uvedené, o rodičovský dôchodok nie je potrebné nikde žiadať. Jediným prípadom, kedy dochádza ku komunikácii s úradmi, je prípad, keď biologickí rodičia nesúhlasia s poberaním rodičovského dôchodku z detí, ktoré boli zverené do starostlivosti inej osoby. V takom prípade je potrebné doručiť Sociálnej poisťovni vyššie uvedené „Vyhlásenie“.

Rodičovský dôchodok – niekoľko rád na záver

Na záver si zhrňme najdôležitejšie informácie. Nárok na rodičovský dôchodok majú rodičia, ktorí dosiahli dôchodkový vek a poberajú niektorý z dôchodkov. To znamená starobný, invalidný alebo výsluhový dôchodok.

Rodičovský dôchodok sa však priznáva len rodičovi, ktorého dieťa pracovalo a platilo príspevky na sociálne zabezpečenie dva roky pred prípadným vznikom nároku na rodičovský dôchodok.

O rodičovský dôchodok nie je potrebné žiadať, Sociálna poisťovňa ho začne vyplácať automaticky, ak boli splnené podmienky na jeho priznanie.

Výška rodičovského dôchodku je 1,5 % z jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa v príslušnom kalendárnom roku. Maximálna výška rodičovského dôchodku je potom stanovená na 1,5 percenta z jednej dvanástiny 1,2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu. V roku 2023 je táto maximálna hranica 21,80 EUR mesačne.

Výplata rodičovského dôchodku trvá jeden rok, pričom Sociálna poisťovňa každý kalendárny rok opätovne overuje, či sú naďalej splnené podmienky na priznanie rodičovského dôchodku. Môže sa stať, že v roku 2023 bude dôchodok priznaný, v roku 2024 bude odňatý (pretože dieťa nemalo v roku 2022 zdaniteľný príjem), ale v roku 2025 môže byť rodičovský dôchodok opäť priznaný.

Rodičovský príspevok automaticky priznáva biologickému rodičovi alebo osvojiteľovi dieťaťa

Ak chce dieťa, aby rodičovský dôchodok namiesto jeho biologických rodičov poberali osvojitelia alebo osoby, ktorým bolo dieťa zverené do starostlivosti, môže to oznámiť Sociálnej poisťovni prostredníctvom Vyhlásenia fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok. Vyhlásenie musí byť doručené do konca februára kalendárneho roka. Platí to aj v prípade, že dieťa chce už vydané vyhlásenie vziať späť, čo je možné urobiť.

Zároveň, ak rodič dieťaťa už poberá rodičovský dôchodok, nevzniká mu povinnosť platiť vyššie percento svojho príjmu do systému sociálneho zabezpečenia. To je dobré vedieť, pretože vyplácanie rodičovského dôchodku nie je zdrojom potenciálneho medzigeneračného napätia. Deti teda nemusia obviňovať svojich rodičov, že za nich platia do systému viac, aby ich rodičia mohli poberať rodičovský dôchodok.

Článok je dostupný aj na webovej stránke trade-info.sk.

1 komentář

Comments are closed.