Akcia

Akcia je cenný papier vydaný spoločnosťou, z ktorého plynú určité práva. Sú to majetkové práva a rozhodovacie práva. Právo majetkové, a teda právo na podiel zo zisku, presadzuje sa pomocou dividend. O výške dividend rozhoduje valné zhromaždenie a ďalej sa odvíja od úspešnosti hospodárenia spoločnosti. Rozhodovacie právo uplatňuje držiteľ akcie na už spomínanom valnom zhromaždení a sila jeho hlasu sa odvíja od podielu držaných akcií na celkovom objeme emitovaných akcií.