Swap

Swap je druhom finančného derivátu, ktorý sa hojne používa na zabezpečenie určitého finančného rizika (zmena úrokových sadzieb, kurzu), alebo ku špekulácii. Ide o dohodu dvoch strán o budúcich platbách z podkladového aktíva. Swap je teda záväzok určitého subjektu ku klientovi, ktorý spočíva v povinnosti kúpiť či predať v stanovený čas za stanovených podmienok napr.: vopred dohodnuté množstvo jednej meny (napr.: €) za vopred stanovenú čiastku v mene inej (napr.: $) a zároveň sa zaviaže, že späť predá/odkúpi rovnaké množstvo prostriedkov v pôvodnej mene (v tomto prípade €). Často sa swap používa ako riešenie problému s nedostatočnou likviditou u jednej meny pri súčasnom prebytku likvidity u meny druhej, bez toho aby klient podstupoval kurzové riziko.